Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen Diversen

Bewaartermijnen Diversen

De in dit overzicht genoemde bewaartermijnen staan los van de diverse verjaringstermijnen in het BW. Dit betekent dat men zelf moet beoordelen welke stukken worden bewaard om bijvoorbeeld in geschillen de bewijspositie te versterken.

In dit gedeelte geeft Merak een aantal voorbeelden van specifieke bewaarplichten.

Documenten Bewaringstermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaringstermijn Wet

Medische dossiers

15 jaar (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit)

Origineel

Vanaf tijdstip vervaardiging

art. 7:454 lid 3 BW

Patiëntendossiers psychiatrische ziekenhuizen

Tenminste 5 jaar (na 5 jaar binnen 3 maanden na eerste verzoek van de patiënt of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit of zie 1)

Origineel

Vanaf datum beëindiging behandeling

art. 2 lid 2 en art. 3 Besluit patiëntendossier BOPZ

Dossiers van advocaten

5 jaar (zie 2)

Origineel

Dag volgend op die waarop de bemoeiingen zijn geëindigd

art. 7:412 BW

Gegevens m.b.t. cliëntenonderzoek in de zin van de Wwft

5 jaar

Kopie

Na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke transactie of na het uitvoeren van de desbetreffende transactie

art. 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Gegevens m.b.t. melding ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft

5 jaar

Kopie

Na het tijdstip van doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid

art. 34 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Administratie toegelaten biociden

5 jaar

art. 24 lid 3 en art. 25 lid 3 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Relevante documenten betreffende de conformiteitsbeoordeling en de conformiteitsverklaringen van energiefabrikanten of -importeurs in de zin van de Wet milieubeheer.

10 jaar

na beëindiging van de vervaardiging van het product

art. 9.4.6. Wet milieubeheer

Registratie van afgifte bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Tenminste 5 jaar

art. 10.38 lid 2 Wet milieubeheer

Administratie gegevens vervaardigen hoeveelheden milieugevaarlijke stoffen en preparaten

10 jaar

art. 3 lid 3 Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten

(1) De gegevens mogen alleen langer bewaard worden in geval dit noodzakelijk is ter voldoening van de wettelijke bewaarplicht.

Wat betreft zaakdossiers moet er ook rekening worden gehouden met de aansprakelijkheid van advocaten voor beroepsfouten. De verjaringstermijn hiervoor bedraagt vijf jaar; de verjaringstermijn voor aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 BW twintig jaar. U dient bij het bewaren van dossiers rekening te houden met deze termijnen. De meest eenvoudige manier is om alle zaakdossiers tot twintig jaar na afsluiting te bewaren.

Algemeen / Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden geopenbaard of verveelvoudigd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merak Nederland B.V.

Aan de samenstelling en nauwkeurigheid van het schema is alle mogelijke zorg besteed in samenwerking met AKD N.V. De lijst is laatstelijk gewijzigd op 16 november 2018 en is gebaseerd op de toen geldende wetgeving. Merak Nederland B.V. kan niet voor enige schade ontstaan door fouten, weglatingen of wetswijzigingen aansprakelijk worden gesteld. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van dit schema dient u contact op te nemen met Merak Nederland B.V. (telefoonnr. (+31) (0) 75-631 11 39.

Merak Nederland B.V. wil u attenderen op het gegeven dat de in het schema genoemde bewaartermijnen los staan van de wettelijke verjaringstermijnen. Een verjaringstermijn kan oplopen tot 20 jaar. Het is derhalve raadzaam om stukken die ter afwering van aansprakelijkheid van belang kunnen zijn, langer te bewaren dan de wettelijke verplichte minimum bewaartermijnen zoals in deze lijst vermeld. In dit document worden alleen de bewaarplichten besproken. De maximale bewaarmogelijkheden zijn buiten beschouwing gelaten.
Merak Informatiemanagement Copyright 2023 Merak NL BV, alle rechten voorbehouden. Informeer naar onze voorwaarden.